Category Archives: ไอแบงค์กิ้ง (ibanking) ธ.กรุงเทพ

สมัคร ไอแบงก์กิ้ง (ibanking) ธนาคารกรุงเทพ

วิธีขอสมัครทำ ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ *** เมื่อขอทำบัตรปีเฟริสเสร็จแล้ว บอกธนาคารว่าขอสมัคร internet banking (ไอแบงค์กิ้ง) ด้วย*** สมัคร ibanking เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น เช็คยอดเงิน โอนเงิน หรือธุรกรรมอื่น ๆ บนอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครไอแบงค์กิ้งได้ที่ http://www.bangkokbank.com/download/Application_BualuangiBanking.pdf (กรอกเอกสารให้ครบถ้วนแล้วเซ็นต์ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร) เอกสารที่จะต้องนำไปด้วย เพื่อสมัครใช้ไอแบงค์กิ้ง หรือ internet banking โปรดนำใบสมัครที่กรอกแล้วพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้มายังธนาคาร 1. สมุดคู่ฝาก 2. บัตรประชาชน หรือ 3. บัตรที่มีตัวเลข 13 หลักและมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ 4. หนังสือเดินทาง … Continue reading

Posted in ไอแบงค์กิ้ง (ibanking) ธ.กรุงเทพ | Tagged , , | 16 Comments